Privacyverklaring

Advocatenkantoren Breij Letselschade en Lie Letselschade, die in het kader van een samenwerkingsverband werken onder de

gemeenschappelijke naam Lie Breij Letselschade Advocaten.

Breij Letselschade, gevestigd te (6467 CJ) Kerkrade aan de St.Hubertuslaan 83 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 14110043, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens.


Lie Letselschade, gevestigd te (6461 EW) Kerkrade aan de Ambachtstraat 6 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58880607, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens.


Dit privacystatement legt uit hoe Lie Breij Letselschade Advocaten met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

1. Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Lie Breij Letselschade Advocaten

persoonsgegevens verwerkt:

a. (potentiële) cliënten;

b. bezoekers aan de kantoorgebouwen van Lie Breij Letselschade Advocaten;

c. bezoekers van www.liebreijletselschade.nl;

d. ontvangers van nieuwsbrieven van Lie Breij Letselschade Advocaten;

e. deelnemers aan bijeenkomsten van Lie Breij Letselschade Advocaten;

f. werknemers;

g. sollicitanten;

h. alle overige personen die met Lie Breij Letselschade Advocaten contact opnemen of van wie Lie Breij Letselschade Advocaten

persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar aandeelhouders, medewerkers en student-stagiaires.

2. Welke persoonsgegevens

Breij Letselschade verwerkt onder andere de navolgende persoonsgegevens:

a. voor- en achternaam;

b. geslacht;

c. geboortedatum;

d. adresgegevens;

e. telefoonnummer;

f. e-mailadres;

g. bankrekeningnummer;

h. overige persoonsgegevens die de cliënt actief verstrekt bijv. in correspondentie en/ of telefonisch;

i. IP- adres;

j. locatiegegevens;

k. gegevens over activiteiten van de klant op de website www.liebreijletselschade.nl.

Voor zover dat in het kader van de behandeling van een letselschadezaak die wij voor u in behandeling hebben nodig is kan het zijn dat wij ook bijzondere en/ of gevoelige persoonsgegevens vastleggen zoals ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke voorkeur, seksueel leven, lidmaatschap vakbond, gezondheidsgegevens, strafrechtelijk verleden, biometrische gegevens, genetische gegevens, maar dan met uw toestemming. Afhankelijk van degene die het ongeval is overkomen kan het zijn dat er ook gegevens worden vastgelegd van personen jonger dan 16 jaar. Overigens dan met uitdrukkelijke toestemming van de ouders c.q. wettelijk vertegenwoordigers.


3. Verwerking van persoonsgegevens

Lie Breij Letselschade Advocaten verwerkt persoonsgegevens die:

a. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de kantoorwebsite) heeft verstrekt, zoals contactgegevens en -afhankelijk van de aard van de gelegenheid of zaak- andere persoonsgegevens; b. een beroepsaansprakelijkheids- of rechtsbijstandsverzekeraar, beroeps- of branchevereniging heeft verstrekt, ten behoeve van de behandeling van een zaak;

c. tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van Lie Breij Letselschade Advocaten of tijdens het lezen van digitale nieuwsbrieven zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige

bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) of de betrokkene een nieuwsbrief of commerciële e-mail opent en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt;

d. door camerabeelden bij een bezoek aan het kantoorpand van Lie Breij Letselschade Advocaten zijn vastgelegd. Van de buitenzijde worden camerabeelden gemaakt, om te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot het kantoor. Camerabeelden worden in beginsel na 10 dagen vernietigd;

e. Lie Breij Letselschade Advocaten heeft ontleend aan andere bronnen, waaronder zakelijke social media platformen als Twitter, LinkedIn, Facebook, openbare zakelijke websites, het handelsregister van de Kamer van Koophandel, het Kadaster, zoals ingevulde en benodigde

contactgegevens en andere persoonsgegevens.

De website van Lie Breij Letselschade Advocaten bevat (mogelijk) hyperlinks naar websites van andere partijen en social media knoppen van Twitter, Facebook en LinkedIn. Als op deze knoppen worden geklikt, worden persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende social media platform. Lie Breij Letselschade Advocaten is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites of de

diensten van die social media platformen. Evenmin is Breij Letselschade verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies op die websites en social media platformen. Voor antwoord op de vraag hoe Twitter en LinkedIn met persoonsgegevens omgaan, wordt verwezen naar de privacystatement van deze platformen.

4. Doeleinden verwerking

Lie Breij Letselschade Advocaten verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a. het uitvoeren van een overeenkomst van opdracht tot het leveren van juridische diensten en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;

b. het voldoen aan een wettelijke verplichting, waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft);

c. het verkrijgen van gefinancierde rechtsbijstand;

d. het onderhouden van contact, door toezending van de kantoornieuwsbrief, uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;

e. het verbeteren van product- en dienstinformatie en het uitvoeren van gerichte marketingacties, teneinde cliënten/doelgroepen van relevante informatie te kunnen voorzien, zonder bij de daarvoor benodigde combinatie en analyse van gegevens bijzondere persoonsgegevens of vertrouwelijke gegevens te betrekken en zonder individuele cliëntprofielen aan te leggen;

f. het evalueren van een bijeenkomst (zoals een workshop of seminar), aan de hand van door deelnemers ingevulde evaluatieformulieren;

g. het verbeteren van de kantoorwebsite: www.breijletselschade.nl;

h. het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de kantoorwebsite voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers;

i. het bewaken van de toegang tot kantoor en het beschermen van vertrouwelijke gegevens;

j. om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen van de Belastingwet;

k. om te telefonisch, per post (Falkkoerier) of via e-mail contact te kunnen onderhouden met cliënten.


5. Rechtsgrond

Lie Breij Letselschade Advocaten verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgronden:

a.  toestemming van de betrokkene, welke altijd weer kan worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;

b.  uitvoering van of met het oog op het sluiten van een overeenkomst van opdracht tot het verlenen van juridische diensten, waaronder ook het declareren aan derden (Raad voor Rechtsbijstand, verzekeringsmaatschappij, e.d.);

c.  een wettelijke verplichting, zoals op grond van de Wwft en de Wet op de Rechtsbijstand die advocaten verplichten bepaalde informatie in te winnen en vast te leggen;

d.  een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst (zoals een workshop of seminar) of het toezenden van de kantoornieuwsbrief.

6. Verwerkers

Lie Breij Letselschade Advocaten kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Lie Breij Letselschade Advocaten persoonsgegevens verwerken. Lie Breij Letselschade Advocaten sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt. Lie Breij Letselschade Advocaten maakt gebruik van een automatiseerder die de IT-omgeving van kantoor beheert en beveiligt.

7. Persoonsgegevens delen met derden

Lie Breij Letselschade Advocaten deelt persoonsgegevens met derden, als dat voor de behandeling van een letselschadezaak of voor het

voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Voor de behandeling van een zaak kan het nodig zijn persoonsgegevens te delen met o.a. de wederpartij, een medisch adviseur, een arbeidsdeskundige, een rekenkundige, artsen en therapeuten, ziekenhuizen, UWV, etc. Voor de

behandeling van een zaak kan het eveneens onder meer nodig zijn persoonsgegevens te delen in het kader van een advies of gerechtelijke

procedure (zoals met een gerechtelijke instantie, een deskundige of (de advocaat van) de wederpartij), het sluiten van een overeenkomst (zoals (de advocaat van) de andere contractspartijen), het declareren van de dienstverlening (zoals aan de Raad voor rechtsbijstand of een verzekeraar) of naar aanleiding van een gerechtelijke uitspraak (zoals een deurwaarder). Bij het voldoen aan een wettelijke verplichting kan worden gedacht aan het melden van ongebruikelijke transacties aan toezichthoudende autoriteiten. Lie Breij Letselschade Advocaten deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.

8. Hoe beveiligen we uw gegevens?

Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens en nemen de nodige technische en organisatorische maatregelen* om een passend beschermingsniveau te waarborgen. *Technische en organisatorische maatregelen We hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Denk daarbij aan maatregelen om onze website en ITsystemen veilig te gebruiken en misbruik te voorkomen. Maar ook aan beveiliging van fysieke ruimtes waar gegevens zijn opgeslagen. Wij hebben een intern informatiebeveiligingsbeleid en zorgen voor instructies aan onze medewerker(s) op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Alleen geautoriseerd personeel kan uw gegevens inzien en verwerken. Al onze medewerkers hebben een (afgeleide) geheimhoudingsplicht en allen beloven of verklaren hierbij dat ze zich houden aan de wet- en regelgeving en gedragscodes en integer zullen handelen.

9. Doorgifte buiten de EER

Lie Breij Letselschade Advocaten geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Breij Letselschade er voor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

10. Bewaren van gegevens

Lie Breij Letselschade Advocaten bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Lie Breij Letselschade Advocaten hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

a. (digitaal) dossier: 20 jaar na afronding van de zaak;

b. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;

c. gegevens van sollicitanten: 4 weken na afronding van de sollicitatieprocedure;

d. bezoekers van de website www.liebreijletselschade.nl en ontvangers van nieuwsbrieven van Lie Breij Letselschade Advocaten: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website respectievelijk na uitschrijving voor de nieuwsbrief, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.

11. Wijzigingen privacystatement

Lie Breij Letselschade Advocaten kan dit privacystatement altijd wijzigen. De wijzigingen worden op de website van Lie Breij Letselschade

Advocaten gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

12. Rechten, vragen en klachten

Een betrokkene heeft het recht Lie Breij Letselschade Advocaten te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Een betrokkene kan hierover contact opnemen met Martine Breij van Breij Letselschade door een e-mailbericht te sturen naar breij@breijletselschade.nl of met Daniel Lie van Lie Letselschade door een e-mailbericht te sturen naar lie@lieletselschade.nl. Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Lie Breij Letselschade Advocaten persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Martine Breij van Breij Letselschade door een e-mailbericht te sturen naar

breij@breijletselschade.nl of met Daniel Lie van Lie Letselschade door een e-mailbericht te sturen naar lie@lieletselschade.nl. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).


Kerkrade, 1 januari 2021